Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2020

Reposted fromshakeme shakeme
9604 4b38 500
Reposted frombrumous brumous viashakeme shakeme

March 25 2020

Już się o grze­chy noce pro­szą,
Już z wio­sny znów jak z bólu krzy­czę,
Nie­ubła­ga­ną mnie roz­ko­szą
Za­kuj w ra­mio­na ra­tow­ni­cze!
A je­śli za­cznę się na nowo
Wy­ry­wać zbun­to­wa­nym cia­łem,
Po­wiedz mi wresz­cie pierw­sze sło­wo,
Któ­re­go ni­g­dy nie sły­sza­łem.
Bo znów po­gań­ski sa­mum wie­je
W pę­dach, za­wro­tach, bu­rzach, bla­skach!
Pa­mię­taj: kie­dy znów zdzi­cze­ję,
Od­rzyj mnie z wi­chrów i ugła­skaj!
— Julian Tuwim
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacotarsky cotarsky
Czuł ją ciągle przy sobie; aż po czubki włosów wypełniony był owym dziwnym, cięższym od ołowiu, boleśniejszym od męki umierania, słodszym od najpiękniejszych wierszy uczuciem, jakie daje noc z kimś, na kogo czekało się przez tysiące chwil, kogo pragnęło się przez wiele bezsennych nocy, kogo widziało się w każdej na ulicy spotkanej twarzy, kogo oczekiwało się przy każdym pukaniu do własnych drzwi; przez kogo nienawidziło się nieba, ziemi i ludzi; i przez kogo kochało się wszystko.
— M. Hłasko
Reposted fromumorusana umorusana viacotarsky cotarsky

March 24 2020

- Dlaczego chce pan wrócić do Polski?
- Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.

— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viacotarsky cotarsky
0688 675a 500

awed-frog:

Spanish Flu, 1918. Family Portrait.

Reposted fromerial erial viamhsa mhsa

March 19 2020

3853 490c 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
4806 cc0e 500
Reposted fromwowimtired wowimtired viashakeme shakeme
1542 c8c4 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viashakeme shakeme
9604 4b38 500
Reposted frombrumous brumous viamyszkaminnie myszkaminnie
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
0436 6fd4
Reposted frombrumous brumous viacotarsky cotarsky

March 16 2020

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...