Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2019

9014 0394
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viastrangeee strangeee
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaesste esste
Lubiłem jej spokój i umiejętność cieszenia się każdą chwilą życia, lubiłem patrzeć, gdy nagle podnosiła głowę, mrużyła oczy, wpadała w zamyślenie, lubiłem jej gwałtowne, niespodziewane pocałunki. Czy można jednak żyć dłużej z kimś, jeżeli jedyną treścią tego życia są chwile, wprawdzie upragnione i doskonale zapełniające czas, pozwalające zapomnieć o wszystkim złym, lecz ich trwanie jest za krótkie, aby przytłumić rosnącą w nas pustkę?
— Stanisław Stanuch "Portret z pamięci"

May 29 2019

2411 6efe 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamyszkaminnie myszkaminnie
4730 69f9 500

dialnfornoir:

Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viatbtf tbtf
Reposted fromshakeme shakeme
6652 5a58 500
Reposted fromjpingus jpingus viamyszkaminnie myszkaminnie

May 26 2019

0740 6aed 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viamyszkaminnie myszkaminnie
5138 3d64 500

Writer and Reader

4489 4d65
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamyszkaminnie myszkaminnie
2615 9fbe
Reposted fromEtnigos Etnigos viakatastrofo katastrofo
Reposted fromnosmile nosmile viamyszkaminnie myszkaminnie

May 20 2019

7960 c54a
Reposted fromkarahippie karahippie vialeksandra leksandra
4730 69f9 500

dialnfornoir:

Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viaesste esste
5495 767a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrangeee strangeee

May 13 2019

7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny viakatastrofo katastrofo

April 28 2019

1087 e122
Reposted frombabyface babyface viaesste esste
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl