Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

hotel wyniosłeś już walizki przejrzałeś pokój by nie zostawić jakiejś cząstki siebie nie ma Cię jednak u portiera brakuje kluczyka na pościeli leży niezauważalny włos pozostał zapach obecności ślad w tym sercu już zawsze będzie miejsce zaniedbane, zamknięte wspomnienia czekają tam na Ciebie
Reposted fromgoldenowl goldenowl
7670 3477
Reposted fromtwice twice viatitelitury titelitury

mockingbirdie:

do you ever just sit around and think I’m in my twenties.

Reposted fromthefandomhoarder thefandomhoarder viaszydera szydera

Sidewalk Psychiatry, Candy Chang 

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viaszydera szydera
8864 29f8 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
6526 e95f 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viashakeme shakeme
9363 ccb3 500
Reposted fromMuppet Muppet viagoldenowl goldenowl
hotel wyniosłeś już walizki przejrzałeś pokój by nie zostawić jakiejś cząstki siebie nie ma Cię jednak u portiera brakuje kluczyka na pościeli leży niezauważalny włos pozostał zapach obecności ślad w tym sercu już zawsze będzie miejsce zaniedbane, zamknięte wspomnienia czekają tam na Ciebie
Reposted fromgoldenowl goldenowl
7670 3477
Reposted fromtwice twice viatitelitury titelitury

mockingbirdie:

do you ever just sit around and think I’m in my twenties.

Reposted fromthefandomhoarder thefandomhoarder viaszydera szydera

Sidewalk Psychiatry, Candy Chang 

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viaszydera szydera
8864 29f8 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
6526 e95f 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viashakeme shakeme

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viaszydera szydera
8864 29f8 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl