Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

6246 b669 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaPinkpills Pinkpills

December 27 2017

0026 d9a0 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera

December 19 2017

0610 6bf0 500
7266 123f 500
Reposted fromheroinee heroinee viaszydera szydera
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera
1696 0624 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
Reposted fromshakeme shakeme
Sens mojej egzystencji? Gromadzenie złudzeń.
— Emil Cioran - Zeszyty 1957- 1972
Reposted fromintotheblack intotheblack viaszydera szydera

December 01 2017

5211 37f3 500
Reposted fromantichris antichris vianoelya noelya
6325 79d9 500
Reposted frombrumous brumous viadiscodance discodance
9760 f5bb
Reposted frommiktoria miktoria viaszydera szydera
5301 a900
Reposted fromkarahippie karahippie viamyownreality myownreality
Reposted frompiksele piksele viaesste esste

November 30 2017

Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter viaszydera szydera
2098 0828
Reposted fromhysterie hysterie viaPinkpills Pinkpills
7141 b4fe
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viapsychoviolet psychoviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl