Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

September 09 2019

4997 9b10 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamyszkaminnie myszkaminnie
Szliśmy ścieżkami, przechodziliśmy jakieś mostki, które miały poręcze z brzozowych żerdek, i to dobrze pamiętam. Wtedy to się stało. Patrzyłem na jej szczupłe obnażone ramiona, na wąskość jej rąk nad łokciem i nigdy dotychczas nie zaznane wzruszenie, czułość, zachwyt nie do nazwania, dławiły mnie w gardle. Nie miałem pojęcia, że to nazywa się miłość.
— Czesław Miłosz, Abecadło
4641 6429
Reposted fromkarahippie karahippie viapanimruk panimruk

September 05 2019

1127 ea2a

Lolita (1997) deleted scene

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamyszkaminnie myszkaminnie
1551 8c18 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viamoniczkuu moniczkuu
Reposted fromshakeme shakeme viamyszkaminnie myszkaminnie

September 02 2019

Są dwie rzeczy do wyboru: albo strzelić sobie w łeb, albo wziąć się w ręce i nie pozwalać sobie myśleć.
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 1 VII 1931
Reposted fromSpetana Spetana viamhsa mhsa

August 26 2019

4396 8976 500
Reposted frombrumous brumous viamyszkaminnie myszkaminnie

August 24 2019

Reposted fromshakeme shakeme
5916 d24b 500
Reposted fromsoftboi softboi viaesste esste
6351 7163
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyszkaminnie myszkaminnie

August 22 2019

Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło. Chciałem, by było inaczej. Można sobie chcieć.  Chcieć zawsze można. Nikt tego nie zabrania.  Nikt za to nie płaci.
— Żulczyk / jak zwykle w punkt.
1011 b9f2 500

August 21 2019

4556 fa7f 500
Reposted fromnutt nutt viamyszkaminnie myszkaminnie
5183 66e3
1698 39d2 500
Reposted fromSalvator84 Salvator84 viabagatela bagatela
Umysł potrzebuje prawdy emocjonalnej tak jak organizm pożywienia. Gdy jej brakuje, umysł zaczyna chorować.
— Wilfred Bion
Reposted frommhsa mhsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl