Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

4714 45df 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashakeme shakeme
0939 1370 500
Reposted fromintrigante intrigante viashakeme shakeme
4750 838a
Reposted fromintrigante intrigante viashakeme shakeme
6829 1e30 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
8856 76b5
Reposted fromdereizm dereizm viatutsade2 tutsade2
0975 742d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
she asked
'you are in love
what does love look like'
to which i replied
'like everything i've ever lost
come back to me.
— Nayyirah Waheed

August 25 2016

8239 0781 500
Reposted fromvianne vianne viashakeme shakeme
1241 686b
5672 64e3
Reposted frommoai moai vialugola lugola
0133 7ca8 500
Reposted fromrol rol
0146 104c 500
Reposted fromrol rol
0161 7a3c 500
Reposted fromrol rol

August 18 2016

2570 199b
Reposted fromstrangeee strangeee

August 06 2016

6259 d89a 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viacotarsky cotarsky
Jezus Chrystus jest tym, który potrafi obdarzyć prawdziwą pasją życia, Jezus Chrystus jest tym, który nas prowadzi do tego, byśmy nie zadowalali się byle czym i dawali to, co w nas najlepsze; to Jezus Chrystus stawia nam wyzwania, zachęca nas i pomaga nam, by powstawać za każdym razem, kiedy uważamy siebie za przegranych. To Jezus Chrystus pobudza nas do podniesienia wzroku i do wzniosłych marzeń. Ktoś może powiedzieć - to takie trudne marzyć o podniosłych rzeczach, zawsze iść pod górę, jestem słaby, upadam. Ja się staram wysilam, ale wiele razy upadam. Alpiniści, kiedy idą w góry, śpiewają piękną pieśń, w której takie słowa: "w sztuce wspinania liczy się nie to, by nie upadać, ale by nie zostać w upadku". Jeśli jesteś słaby, upadasz, popatrz do góry - tam jest ręka Jezusa, która pomoże Ci wstać. Ręka Jezusa zawsze jest gotowa, by nas podnosić, kiedy upadamy. Czy to rozumiecie?
— Franciszek
Reposted fromthoughtfulness thoughtfulness viacotarsky cotarsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl